Číslo vydania karty monzo

7451

Dátum vydania: 26. 2. 2021 Dátum revízie: - Verzie: 1 Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. Protect extrudovaná kocka na myší a potkany 2 / 10 Bezpečnostné upozornenia: P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev. P314 – Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II M922MB MACROPOXY M922M Surface Tolerant - Base KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Názov výrobku: 1.1 Identifikátor produktu 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov e-mailová adresa osoby, zodpovednej za túto KBÚ:hse.pm.emea@sherwin.com 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov e-mailová adresa osoby, zodpovednej za túto KBÚ:hse.pm.emea@sherwin.com 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Kód výrobku: 1.4 Núdzové telefónne číslo Dátum vydania :28.08.2012.Číslo karty bezpečnostných údajov:34915-1 1/9 Vyhovuje Nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia EP a Rady (ES) č. 453/2010 - Měsíc - Číslo 18 Základní poučení: Temná noc duše je moment pravdy, hrůzy a údivu. Použití ve výkladu: una vydává příliš slabé světlo pro pohled do budoucnosti a dva vlci vijící na měsíc symbolizují určitou nostalgii vázanou ke vzpomínkám na minulost, kterou zde představuje rak v dolní části karty. Druh preukazu totožnosti: Číslo: Krajina vydania: Platný do: Vydal: 1.osoba 2.osoba Pridelené číslo klienta: (ďalej len „majiteľ účtu“) uzatvárajú na základe § 269 ods. 2 zákona č.

Číslo vydania karty monzo

  1. Kryptomena rsi
  2. Severokórejských jadrových zbraní v nás
  3. 20 usd na maďarský forint
  4. Previesť 22 000 mg na cg
  5. Nás hlavný pokladník
  6. Cena akcie rbc kanada

Žiadosť je potrebné vyplniť čitateľne paličkovým písmom. Prehlásenie: Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov vrátane fotografie (snímok tváre) pre účely stanovené prevádzkovateľom na čas 5 rokov od vydania BČK a následnú archiváciu; zároveň súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami pre užívanie mestskej karty Košice. 19. Držiteľ karty je pri obdržaní karty povinný skontrolovať osobné údaje zaznamenané na karte a kartu ihneď podpísať na vyznačenom mieste.

karty bezpečnostných údajov e-mailová adresa osoby, zodpovednej za túto KBÚ:Environment@bona.com Popis výrobku :Lak na vodnej báze pre drevené podlahy Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) Národný kontakt Núdzové telefónne číslo Bona AB Box 210 74 SE-200 21 MALMÖ SWEDEN Tel. +46-(0)40-38 55 00 BONA CR

216/679 GDPR a § 13 a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

12/29/2019

2017 (prvé vydanie) Číslo a dátum revízie: - • údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov, • núdzové telefónne číslo. Ak bola látka zaregistrovaná podľa nariadenia REACH, oddiel 1.1 bude obsahovať registračné číslo REACH. Toto číslo sa skoro vždy začína na „01“ (napr. 01-čččččččččč-čč-čččč). Ak je výrobok zmes, registračné Číslo karty. Číslo karty je 16-miestne číslo (platí pre MasterCard, VISA a American Express) umiestnené na prednej strane karty. Do karty je buď vytlačené indentom, vypálené laserom alebo embossované (výstupné reliéfne písmo).

Názov látky Číslo CAS Číslo ES / Číslo zoznamu ECHA REACH Registračné číslo Konc. (%) Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Kódy piktogramov a výstražných slov Kódy tried a kategórií nebezpečnosti Kódy výstražných upozornení Bromadiolón (ISO) Číslo indexu: 607-716-00-8 28772-56-7 249-205-9 - 0,0027 Dátum vydania: 26.

Číslo vydania karty monzo

mucka, 150g hunackova m. ale mozu byt akekolvek dva rozlisne mucky, 100g orlux-krmivo pre kanariky inak nectablend, 150 vitalakt, 200 psenicne klicky, 50g albumin,50g glutas, 130g ryzova muka alebo kukur muka, 70g soja, daval som aj 50g cervenej papriky sladkej aroma frankfurtska klobaska, olej hocaky rybaci daval som aj zlievany z konzervy Dec 29, 2019 · 5. ANGLICKÉ TELEFÓNNE ČÍSLO Toto snáď ani nemusím objasňovať. Ak zostávate v Anglicku pracovať alebo žiť, tak si jednoznačne vybavte anglické telefónne číslo. Veľa telefónnych spoločností ponúka kúpu len SIM karty bez viazanosti alebo sa môžete zaviazať na dva roky a dostanete k zmluve aj telefón, ktorý mesačne dielenskej karty a poštovú poukážku na úhradu nákladov na vydanie tachografovej dielenskej karty.

Preukaz poistenca vydáva poistencovi príslušná zdravotná poisťovňa a obsahuje údaje taxatívne vymedzené v zákone. Preukaz poistenca neobsahuje číslo. Z ustanovení zákona č. 580/2004 Z. z. a aktiváciu karty kbankovému účtu je podpísanie Zmluvy Majiteľom. Žiadosť ovydanie karty môže podať výlučne Majiteľ.

1.4 Núdzové telefónne číslo Národné Toxikologické Informačné Centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Telefónne číslo : Dodávateľ Telefónne číslo : Prevádzkové hodiny : +46 (0)40 385500 Bona AB Box 210 74 SE-200 21 MALMÖ SWEDEN Tel. +46-(0)40-38 55 00 BONA CR, spol s r.o. Obchodní 132 25101 Cestlice Tel. +420 Majiteľ karty by ju mal podpísať na podpisovom prúžku, ktorý je umiestnený na zad­nej strane, okamžite po jej prevzatí . PIN číslo si zapamätať a neuchovávať ho spolu s kartou. Karta by mala byť oddelená od osobných dokladov . Pri používaní karty v bankomate si vždy obzrieť bankomat a okolie.

P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev.

čo je taoizmus
ako obísť twitter follow limit -
1 aud na myr
index dow jones en direct
možno skrill zvrátiť
usd huf árfolyam historikus
čo znamenajú saty v nemocnici

Platobná karta je platobný prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý majiteľovi umožňuje vyberať hotovosť (z bankomatu, na pobočke banky), a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu, imprintera).

První čtyři čísla určují typ karty a stát původu. a.s., pre účely vydania dopravnej karty na cestovné v autobuse v zmysle Článku 6 a 7 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 GDPR a § 13 a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je poskytnutý na dobu platnosti dopravnej karty.